Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SBF DERGİSİ
YAZI KOŞULLARI

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU


I. Genel Kurallar
1. 1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.
2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 7.000- 15.000 sözcük arasında olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Ankara Üniversitesi SBF Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. Yayın Kurulu'nun, makale kabulü konusunda hem içerik hem de biçim bakımından nihai karar hakkı saklıdır.
3. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarasını bildirmelidir. (http://orcid.org)
4. Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
5. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 2 ay içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.
6. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, çıktığı günden bu yana başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere diğer dillerde yazılar da yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve yazıldığı dilde özetler de yazının giriş kısmından önce eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve yazıldığı dilde yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve yazıldığı dilde 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.
7. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nde “kitap incelemeleri”ne ve “kronik” adı altında güncel olayları inceleyen notlara da yer verilebilecektir.
8. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta aracılığıyla yazı için “basıla” verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
9. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
10. Yazılar .doc formatında tek dosya halinde sbfdergi@politics.ankara.edu.tr adresine gönderilmelidir.
11. Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilecektir.
12. Hakem süreci tamamlanmış ve yayın sırasında olan makale sayısının çokluğu nedeniyle yayın süresinin uzaması söz konusu olabilecektir.


II. Yazım Kuralları
1. Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Times (New Roman) karakterinde yazılmalıdır.
2. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.


III. Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça
Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Said, 2002: 35).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(Said, 2002a: 35); (Said, 2002b: 40).

Kaynakçada:
Said, Edward W. (2002), Yeni Bin Yılda Filistin Sorunu (İstanbul: Aram Yayıncılık) (Çev. Ahmet Cüneyt, Ali Kerem ve Nuri Ersoy).

Metin içindeki yollamada (makale):
(Waterbury, 1991: 15).

Kaynakçada:
Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie”, International Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17.


b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Balibar ve Wallerstein, 2000: 67).

Kaynakçada:
Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten).

Metin içindeki yollamada (makale):
(Sına ve Soyer, 1998: 108).

Kaynakçada:
Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi Dergisi, 31 (3): 103-117.

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Gönlübol vd., 1996: 45).

Kaynakçada:
Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi).
İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Riddell, 1994: 53).

Kaynakçada:
Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, Dennis ve Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63.

Metin içindeki yollamada:
(Geray, 1992: 236).

Kaynakçada:
Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240.e) Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:
(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).

f) İnternet kaynakları:

Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).

Kaynakçada:
Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?” , http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010).

Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa (16.06.2010).

g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.

h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.


IV. İletişim Bilgileri
Adres:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Yayın Kurulu
06590, Cebeci, Ankara, Turkey

Tel : (+90-312) 595 12 92- 595 13 92
Fax  : (+90-312) 319 77 36
E-mail : sbfdergi@politics.ankara.edu.tr
Web sitesi : www.politics.ankara.edu.tr


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi