Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Mehmet Rakım Açıkalın

Akademik Geçmişi

     1869 da Varna Rüştiyesinden 1882 de de Mülkiye Mektebi’nden birincilikle ve pekiyi derecede mezun oldu. Ayrıca Lisans Mektebi’ni de bitirdi.
      Mülkiye’den mezuniyetini müteakip sırasıyla 1883 de 1000 kuruş maaşla Ticaret ve Nafia Nezareti Terceme-i Fünun Kalemi memurluğuna; 1886 da Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığına ilaveten İdadi-i Mülki Coğrafya Muallimliğine;  1891 re Mülkiye Mektebi Usul-ü Maliye Muallimliğine; 1892 de İstanbul İdadisi Müdürlüğüne; 1896 da Mekteb-i Mülkiye Tarih ve İlm-i Servet Muallimliğine; 1902 de Gayri Müslüm ve Ecnebi Mektepler Müfettişliğine ;1907 de Maarif Nezareti İdadi Mektepler Müdürlüğüne; 1908 de Meclis-is Maarif Azalığına; 1909 da Dar-ül-fünün ve Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğüne; 1910 da Mülkiye Mekteb-i Müdürlüğüne getirildi.

Özgeçmişi

     Varna ileri gelenlerinden Derviş Ağanın oğludur. 1856 da Varna’da doğdu.
     1911 de Meslis-i Kebir-i Maarif Reisliğine getirildi.  1937 Aralık ayında zatürreeden Rahmanın rahmetine kavuşup Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştir. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi