Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof. Zeki Mesud Alsan

Akademik Geçmişi

     1907 de müsabaka ile Mülkiye’ye  girmiş, 1910 da sınıfın birincisi olarak Mülkiye’yi bitirmiştir. Kısa bir müddet Divan-ı Muhasebat’ta bulunduktan sonra1910 yılı Ekiminde Maarif Nezaretinin açtığı müsabaka imtihanını kazanarak Paris’e gönderilmiştir. Paris Siyasi İlimler Mektebi’nin Diplomasi Şubesi’nde üç yıl okuduktan sonra mezuniyet diploması alıp 1913 de Anayurda döndü. Mezkür yılın Temmuz ayında Mülkiye Mektebi Devletler Hukuku Siyasi Tarih Muallim Muavinliklerine getirildi. 1918 Nisanında Avrupa’daki  Türk Talebesi Müfettişliğine tayin edildi. 1923 de Galatasaray Lisesi İkinci Müdürlüğüne nakledilip aynı yılın Haziranında  tekrar Talebe Müfettişi olarak Avrupa’ya gönderildi.
     Çok zor durumlar arz eden bir devir içinde muhtelif Avrupa memleketlerindeki yüzlerce Türk talebesini üç yıl müddetle nezaret ve himayesi altında bulundurduktan sora 1926 da yeni kurulmuş olan Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Heyeti Azalığına Getirildi 17/1/1927 de Mülkiye Mektebi Müdürü Hüseyin Nazım Beyin Vefatı üzerine, uhdesine Devletler Hukuku Profesörlüğü de verilerek, mezkür Mektep Müdürlüğüne naklen tayin edildi. Bu vazifede iken B.M.M. nin 3. Devresinde Edirne’den meb’us seçilmesi hasebiyle 1/Kasım/1927 de Mülkiye Müdürlüğü’nden ayrıldı.
Dört devre B.M.M Dışişleri Komisyonunda çalıştı. Bu arada bir müddet Parlamentolar Birliği Türk Grubu Umumi Katibi olarak birliğin çeşitli konferans ve toplantılarında Tür Murahhası sıfatıyla bulundu. 1943 Haziranında ikinci defa olarak Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğüne ve Devlet Hukuku Profesörlüğüne tayin edildi. Müdürlükten 1944 yılı 19/Mayısında Devrin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in Mülkiye talebesinden –aralarında bu Kitap Müellifi de insafsız tart kararından ötürü istifaen ayrılmış 1945 de Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Profesörlüğüne getirilmiş; Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine 1946 da bu fakültenin Dekanlığına seçilmiştir.

Özgeçmişi

Aydın tüccarından Süleyman Efendinin oğlu olup 1890 da Aydın’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Aydın’da . lise tashihini İzmir İdadisinde yapmış ve her üç okuldan da birincilikle mezun olmuştur. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi