Neden Mülkiye
Hizmet Standartları
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İKTİSAT BÖLÜMÜ
LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

2015-2016 Akademik Yılı'nda toplam 34 ders açmayı öngörüyoruz. Derslerin kesin olarak açılıp açılmayacağı öğretim üyelerinin uygunluğuna, derslerin önkoşullu olup olmamasına ve seçmeli ya da zorunlu olmasına göre değişiklik gösterebilir. Derslerin okumaları ve planı her dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında öğrencilere verilmektedir.

İktisat bölümü öğrencileri aşağıdaki derslerin yanı sıra AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verilen başka bazı dersleri de servis dersi olarak almak zorundadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi her yıl Öğrenci İşleri tarafından verilmektedir. 

*

İKT 101 İktisada Giriş
10 AKTS (4 Saat) Erdal ÜNSAL, Akın USUPBEYLİ
Bilimsel yöntem ve iktisada dair temel kavramlar anlatıldıktan sonra, piyasa mekanizmasını oluşturan arz ve talebin belirleyicilerini ve piyasayı etkileyen dış etmenleri incelenir.

İKT 105 Matematik I
5 AKTS (4 Saat) Taylan BALİ
Temel makro iktisadi ölçütler olan hasılayı, işsizliği, enflasyonu, faiz haddini ve ödemeler dengesini tanımlar.Kısa dönem makro iktisadi dalgalanmalar, temel Keynesgil model ışığında öğrenir.

İKT 102 İktisada Giriş II
AKTS (4 Saat) Erdal ÜNSAL
Bu derste işlenecek bazı konular: Üretim imkanları eğrisi, arz, talep ve piyasa dengesi, hükümetin tam rekabet piyasasına müdahalesi, tam rekabet ve etkinlik, piyasa başarısızlığı,  talep esneklikleri.

İKT 106  Matematik II
AKTS (4 Saat) Taylan BALİ
Bu derste iktisatçılar tarafından kullanılan belli başlı matematiksel yöntem ve teknikler ile bunların iktisattaki uygulamaları ele alınmaktadır.

*

İKT 201  Mikro İktisat
AKTS (4 Saat) Erdal ÜNSAL, Emel MEMİŞ
Tüketici teorisi,üretici teorisi,üretim teknolojileri ve fiyatlandırma,rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyat ve üretim düzeylerinin belirlenmesi gibi konuları içermektedir.

İKT 239 Matematiksel İktisat I 
AKTS (4 Saat) Taylan BALİ    
İktisadi modellerin öğeleri, denge kavramı, kısmi piyasa dengesi, genel piyasa dengesi, milli gelir modeli gibi konuların yanında matris, determinant ve türev konuları içermektedir.

İKT 203 İstatistik I
AKTS (4 Saat) Onur ÖZSOY  
Farklı data setlerinin ayırt edilmesi;Data setlerinin analizi;Varyansın hesaplanması ve yorumlanması;Olasılık ve olasılık dağılımları;Hipotez testleri gibi konular ele alınacaktır.

İKT 215 İktisat Tarihi
AKTS (4 Saat) Murat BASKICI 
Batı Avrupa ve kapitalist ilişkiler;coğrafi keşifler-sömürgeler-merkantilizm;sanayi devrimi ve fabrikalar;19. yüzyılın getirdikleri ve sanayi devriminin dünyaya yayılması

İKT 237 Araştırma Yöntemleri ve Etiği
AKTS (3 Saat) Altuğ YALÇINTAŞ
Akademik yaşamanın gerektirdiği titizliğin gösterilememesinin sonuçları, hile, yanıltma, yalan, intihâl gibi davranışların yol açtığı zararlar ve bunlara ilişkin çözümler ele alınacaktır.

İKT 202 Makro İktisat  
AKTS (4 Saat) Erdal ÜNSAL
Temel makro iktisadi ölçütler olan hasılayı, işsizliği, enflasyonu, faiz haddini ve ödemeler dengesinin tanımlanması;kısa dönem makro iktisadi dalgalanmaların ardındaki nedenleri açıklanması

İKT 224 Matematiksel İktisat II
AKTS (4 Saat) Hasan ŞAHİN
Temel olarak dinamik analiz ele alınmaktadır. Buna yönelik olarak integral, yüksek dereceden türevsel ve fark denklemleri faz diagramları, optimal kontrol teorisi ve iktisadi uygulamaları dersin kapsamındadır.

İKT 216 İktisadi Düşünceler Tarihi
AKTS (4 Saat) Altuğ YALÇINTAŞ 
Antik çağ ve orta çağlarda iktisadi düşünce;Merkantilizm;Fizyokrasi;Klasik ekol;Marjinalist ekol;Avusturya okulu;konjonktür teorileri gibi konular ele alınmaktadır.

İKT 218 Doğal Kaynaklar ve Çevre
5 AKTS 
(3 Saat) Kadir DOĞAN
Doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili iktisadi problemleri tartışmak,fayda-maliyetanalizi, dışsallıklar, piyasa başarısızlığı,Coase teoremi, kamu malları, fayda ve maliyetlerin ölçülmesi

*

İKT 335 Para Teorisi
AKTS (4 Saat) Anıl GÖKKUŞ AKÇAĞLAYAN    
Parasal İktisatın doğası, parasal standartlar ve Para Klasik Teorisi yanı sıra Keynes'in Genel Teorisi, Parasalcılık, Portföy Teorisi ve Miktar Teorisinin anlatılması

İKT 337 Uluslararası İktisat Teorisi
AKTS (4 Saat) Ferda DÖNMEZ ATBAŞI  
Klasik ticaret teorileri,neoklasik dış ticaret teorileri,Heckscher-Ohlin analizleri,faktör fiyatları ve bölüşüm analizleri,sanayileşme deneyimleri gibi konular tartışılacaktır

İKT 309 İktisadi Büyüme  
AKTS (4 Saat) Benan ERES
İktisadi büyümenin temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi vermek,farklı iktisadi büyüme kuramlarının tanıtımını yapmak,her bir yaklaşımı irdelemek ve kuramı tahlil yapmaktır.

İKT 347 Yapısalcı Makro İktisat 
AKTS (4 Saat) Ahmet Haşim KÖSE 
Makro ekonomik analiz için kapsamlı akım-stok hesapları,Sosyal hesap matrisleri,Para ve Enflasyon Tartışmaları,Devletin Rolü,Maliye ve Para Politikası sınırları tartışılacaktır.

İKT 341 Türkiye İktisadi Tarihi 
AKTS (3 Saat) Feridun Cemil ÖZCAN 
Anadolu’da Osmanlı öncesi iktisadi yapıdan başlayan ve cumhuriyet dönemi politikaları gibi devam ederek günümüze kadar gelen iktisat politikalarının ele alınması

İKT 310 Sanayi İktisadı
AKTS (4 Saat) Umut ÖNEŞ
Tam rekabet,monopol,oligopol,monopolcü rekabet gibi farklı piyasalarda firma davranışları analiz edilecektir.Ayrıca anti tröst politikaları ve devletin piyasa düzenlemeleri incelenecektir.

İKT 302  Uluslararası İktisat Politikası  
AKTS (4 Saat) Ferda Dönmez ATBAŞI
Uluslararası döviz piyasaları,ödemeler dengesi hesapları,kur değişimlerini açıklamaya yönelik analizler,maliye ve para politikaları ile sabit ve esnek kur rejimleri üzerinde durulacaktır

İKT 336 Kalkınma İktisadı
AKTS (4 Saat) Ahmet Haşim KÖSE
Temel kavramlar;az gelişmişlik;gelişkinlik ölçütleri,uluslararası karşılaştırmalar;yapısal özellikler;gelişme teorileri;tarihi modeller;bağımlılık teorileri incelenmektedir

İKT 342 İstatistik II
AKTS (4 Saat) Onur ÖZSOY
Temel istatistiksel yöntemlerle birlikte,aralık tahmini,hipotez testleri,basit ve çoklu regresyon analizi ve istatistiksel paket programı kullanımı ve elde edilen sonuçların yorumu anlatılmaktadır

İKT 348 Uluslararası Finans    
AKTS (3 Saat) Selim SOYDEMİR
Uluslararası finansman yönetimi, uluslararası fon akışı, finansal pazarlar, uluslararası nakit yönetimi, döviz kurları ile enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler gibi konular ele alınacaktır.

İKT 350 Kamu Finansmanı Analizi 
AKTS (3 Saat) Hakan ÖZYILDIZ
Kamu açıklarının oluşma dinamikleri,buna katkıda bulunan kamu ajanlarının durumu,açıkların finansmanı ve kamu borçlanması hakkındaki teorik ve pratik hususların aktarılması

*

İKT 451  Ekonometri I    
AKTS (4 Saat) İrfan CİVCİR 
Ekonomik verilerin analiz edilmesinde kullanılan regresyon yöntemlerini tanıtmak;.ekonometrik modelleri tahmin etmede kullanılan teknikler ile elde edilen sonuçların yorumlanması

İKT 447 Türkiye Ekonomisi
AKTS (4 Saat) Oya S. ERDOĞDU   
Ülke ekonomik analizinin -Türkiye ekonomisi dersinin- başlıca amaçları; belli başlı analiz yöntemleri; teori uygulama ilişkileri; bir sistem olarak Türkiye ekonomisinin incelenmesi.

İKT 453  Finansal İktisat
AKTS (4 Saat) Hasan ŞAHİN 
Finansal iktisadın temel kavramları: paranın zaman değeri, bono, hisse senedi ve opsiyon fiyatlaması, sermaye varlıkları fiyatlama ve arbitraj fiyatlama modelleri gibi konular derste ele alınmaktadır.

İKT 425 Seminer I  

5 AKTS (3 Saat) Bölüm öğretim görevlileri
Bu derste her öğrenci uzmanlaşmak istediği bir konuda bağımsız bir dönem ödevi hazırlamaktadır. Öğrencilerden bunun için yazını taraması ve sunuş yapmaktası istenmektedir.

İKT 455 Finansal Kuruluşlar    
AKTS (4 Saat) Selim SOYDEMİR    
Finansal piyasaların araç,kurum ve organizasyon olarak işleyişi,ekonomik yapısı iktisat-finans-hukuk ilişkisi çerçevesinde incelenecektir.

İKT 406 Ekonometri II  
AKTS (4 Saat) İrfan CİVCİR
Çoklu Bağıntı Sorunu;Tanımlama Hataları ve Model Seçimi;Gecikmeli Değişkenlerle Tahmin;VAR Modelleri;Eşanlı Denklem Modelleri;Durağanlık, Birim Kök gibi konular ele alınacaktır.

İKT 414 Dünya Ekonomisi 
AKTS (4 Saat) Ahmet Haşim KÖSE 
Uluslararası iktisat teori ve politikaları, kalkınma ekonomisi ve büyüme iktisadı derslerinde edinilmiş olan temel kuramsal bilginin dünya ekonomisi çerçevesinde sunulması

İKT 438  Para Politikası 
AKTS (4 Saat) Anıl GÖKKUŞ AKÇAĞLAYAN 
Para ve Paranın Fonksiyonlarının tanımlanması;Para Arzı ve Para Talebinin yanında Faiz oranlarının ve ekonomide Genel Denge'nin anlatılması;Para Politikası'nın araçları ve amaçlarının anlatılması

İKT 418   Seminer II
AKTS (3 Saat) Bölüm öğretim görevlileri 
Bu derste her öğrenci uzmanlaşmak istediği bir konuda bağımsız bir dönem ödevi hazırlamaktadır. Öğrencilerden bunun için yazını taraması ve sunuş yapmaktası istenmektedir.

İKT 440 Oyun Teorisi   
AKTS (4 Saat) Oya Safinaz ERDOĞDU 
Ekonomik birimler arasındaki stratejik davranışları modelleyen oyun teorisinin kavram ve araçlarını tanımlamak,tam bilgi ve belirsizlikler altında karar alma mekanizmaları irdelenmektedir


 © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi