Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
İKTİSAT BÖLÜMÜ
LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

2015-2016 Akademik Yılı'nda toplam 34 ders açmayı öngörüyoruz. Derslerin kesin olarak açılıp açılmayacağı öğretim üyelerinin uygunluğuna, derslerin önkoşullu olup olmamasına ve seçmeli ya da zorunlu olmasına göre değişiklik gösterebilir. Derslerin okumaları ve planı her dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında öğrencilere verilmektedir.

İktisat bölümü öğrencileri aşağıdaki derslerin yanı sıra AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verilen başka bazı dersleri de servis dersi olarak almak zorundadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi her yıl Öğrenci İşleri tarafından verilmektedir. 

*

İKT 101 İktisada Giriş
10 AKTS (4 Saat)
Bilimsel yöntem ve iktisada dair temel kavramlar anlatıldıktan sonra, piyasa mekanizmasını oluşturan arz ve talebin belirleyicilerini ve piyasayı etkileyen dış etmenleri incelenir.

İKT 105 Matematik I
5 AKTS (4 Saat)
Temel makro iktisadi ölçütler olan hasılayı, işsizliği, enflasyonu, faiz haddini ve ödemeler dengesini tanımlar.Kısa dönem makro iktisadi dalgalanmalar, temel Keynesgil model ışığında öğrenir.

İKT 102 İktisada Giriş II
AKTS (4 Saat)
Bu derste işlenecek bazı konular: Üretim imkanları eğrisi, arz, talep ve piyasa dengesi, hükümetin tam rekabet piyasasına müdahalesi, tam rekabet ve etkinlik, piyasa başarısızlığı,  talep esneklikleri.

İKT 106  Matematik II
AKTS (4 Saat)
Bu derste iktisatçılar tarafından kullanılan belli başlı matematiksel yöntem ve teknikler ile bunların iktisattaki uygulamaları ele alınmaktadır.

*

İKT 201  Mikro İktisat
AKTS (4 Saat)
Tüketici teorisi,üretici teorisi,üretim teknolojileri ve fiyatlandırma,rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyat ve üretim düzeylerinin belirlenmesi gibi konuları içermektedir.

İKT 239 Matematiksel İktisat I 
AKTS (4 Saat)   
İktisadi modellerin öğeleri, denge kavramı, kısmi piyasa dengesi, genel piyasa dengesi, milli gelir modeli gibi konuların yanında matris, determinant ve türev konuları içermektedir.

İKT 203 İstatistik I
AKTS (4 Saat)
Farklı data setlerinin ayırt edilmesi;Data setlerinin analizi;Varyansın hesaplanması ve yorumlanması;Olasılık ve olasılık dağılımları;Hipotez testleri gibi konular ele alınacaktır.

İKT 215 İktisat Tarihi
AKTS (4 Saat)
Batı Avrupa ve kapitalist ilişkiler;coğrafi keşifler-sömürgeler-merkantilizm;sanayi devrimi ve fabrikalar;19. yüzyılın getirdikleri ve sanayi devriminin dünyaya yayılması

İKT 237 Araştırma Yöntemleri ve Etiği
AKTS (3 Saat) 
Akademik yaşamanın gerektirdiği titizliğin gösterilememesinin sonuçları, hile, yanıltma, yalan, intihâl gibi davranışların yol açtığı zararlar ve bunlara ilişkin çözümler ele alınacaktır.

İKT 202 Makro İktisat  
AKTS (4 Saat)
Temel makro iktisadi ölçütler olan hasılayı, işsizliği, enflasyonu, faiz haddini ve ödemeler dengesinin tanımlanması;kısa dönem makro iktisadi dalgalanmaların ardındaki nedenleri açıklanması

İKT 224 Matematiksel İktisat II
AKTS (4 Saat)
Temel olarak dinamik analiz ele alınmaktadır. Buna yönelik olarak integral, yüksek dereceden türevsel ve fark denklemleri faz diagramları, optimal kontrol teorisi ve iktisadi uygulamaları dersin kapsamındadır.

İKT 216 İktisadi Düşünceler Tarihi
AKTS (4 Saat)
Antik çağ ve orta çağlarda iktisadi düşünce;Merkantilizm;Fizyokrasi;Klasik ekol;Marjinalist ekol;Avusturya okulu;konjonktür teorileri gibi konular ele alınmaktadır.

İKT 218 Doğal Kaynaklar ve Çevre
5 AKTS 
(3 Saat) 
Doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili iktisadi problemleri tartışmak,fayda-maliyetanalizi, dışsallıklar, piyasa başarısızlığı,Coase teoremi, kamu malları, fayda ve maliyetlerin ölçülmesi

*

İKT 335 Para Teorisi
AKTS (4 Saat)     
Parasal İktisatın doğası, parasal standartlar ve Para Klasik Teorisi yanı sıra Keynes'in Genel Teorisi, Parasalcılık, Portföy Teorisi ve Miktar Teorisinin anlatılması

İKT 337 Uluslararası İktisat Teorisi
AKTS (4 Saat)
Klasik ticaret teorileri,neoklasik dış ticaret teorileri,Heckscher-Ohlin analizleri,faktör fiyatları ve bölüşüm analizleri,sanayileşme deneyimleri gibi konular tartışılacaktır

İKT 309 İktisadi Büyüme  
AKTS (4 Saat)
İktisadi büyümenin temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi vermek,farklı iktisadi büyüme kuramlarının tanıtımını yapmak,her bir yaklaşımı irdelemek ve kuramı tahlil yapmaktır.

İKT 347 Yapısalcı Makro İktisat 
AKTS (4 Saat)
Makro ekonomik analiz için kapsamlı akım-stok hesapları,Sosyal hesap matrisleri,Para ve Enflasyon Tartışmaları,Devletin Rolü,Maliye ve Para Politikası sınırları tartışılacaktır.

İKT 341 Türkiye İktisadi Tarihi 
AKTS (3 Saat)
Anadolu’da Osmanlı öncesi iktisadi yapıdan başlayan ve cumhuriyet dönemi politikaları gibi devam ederek günümüze kadar gelen iktisat politikalarının ele alınması

İKT 310 Sanayi İktisadı
AKTS (4 Saat)
Tam rekabet,monopol,oligopol,monopolcü rekabet gibi farklı piyasalarda firma davranışları analiz edilecektir.Ayrıca anti tröst politikaları ve devletin piyasa düzenlemeleri incelenecektir.

İKT 302  Uluslararası İktisat Politikası  
AKTS (4 Saat)
Uluslararası döviz piyasaları,ödemeler dengesi hesapları,kur değişimlerini açıklamaya yönelik analizler,maliye ve para politikaları ile sabit ve esnek kur rejimleri üzerinde durulacaktır

İKT 336 Kalkınma İktisadı
AKTS (4 Saat)
Temel kavramlar;az gelişmişlik;gelişkinlik ölçütleri,uluslararası karşılaştırmalar;yapısal özellikler;gelişme teorileri;tarihi modeller;bağımlılık teorileri incelenmektedir

İKT 342 İstatistik II
AKTS (4 Saat)
Temel istatistiksel yöntemlerle birlikte,aralık tahmini,hipotez testleri,basit ve çoklu regresyon analizi ve istatistiksel paket programı kullanımı ve elde edilen sonuçların yorumu anlatılmaktadır

İKT 348 Uluslararası Finans    
AKTS (3 Saat)
Uluslararası finansman yönetimi, uluslararası fon akışı, finansal pazarlar, uluslararası nakit yönetimi, döviz kurları ile enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler gibi konular ele alınacaktır.

İKT 350 Kamu Finansmanı Analizi 
AKTS (3 Saat)
Kamu açıklarının oluşma dinamikleri,buna katkıda bulunan kamu ajanlarının durumu,açıkların finansmanı ve kamu borçlanması hakkındaki teorik ve pratik hususların aktarılması

*

İKT 451  Ekonometri I    
AKTS (4 Saat)
Ekonomik verilerin analiz edilmesinde kullanılan regresyon yöntemlerini tanıtmak;.ekonometrik modelleri tahmin etmede kullanılan teknikler ile elde edilen sonuçların yorumlanması

İKT 447 Türkiye Ekonomisi
AKTS (4 Saat)
Ülke ekonomik analizinin -Türkiye ekonomisi dersinin- başlıca amaçları; belli başlı analiz yöntemleri; teori uygulama ilişkileri; bir sistem olarak Türkiye ekonomisinin incelenmesi.

İKT 453  Finansal İktisat
AKTS (4 Saat)
Finansal iktisadın temel kavramları: paranın zaman değeri, bono, hisse senedi ve opsiyon fiyatlaması, sermaye varlıkları fiyatlama ve arbitraj fiyatlama modelleri gibi konular derste ele alınmaktadır.

İKT 425 Seminer I  

4 AKTS (3 Saat)
Bu derste her öğrenci uzmanlaşmak istediği bir konuda bağımsız bir dönem ödevi hazırlamaktadır. Öğrencilerden bunun için yazını taraması ve sunuş yapmaktası istenmektedir.

İKT 455 Finansal Kuruluşlar    
AKTS (4 Saat)
Finansal piyasaların araç,kurum ve organizasyon olarak işleyişi,ekonomik yapısı iktisat-finans-hukuk ilişkisi çerçevesinde incelenecektir.

İKT 406 Ekonometri II  
AKTS (4 Saat)
Çoklu Bağıntı Sorunu;Tanımlama Hataları ve Model Seçimi;Gecikmeli Değişkenlerle Tahmin;VAR Modelleri;Eşanlı Denklem Modelleri;Durağanlık, Birim Kök gibi konular ele alınacaktır.

İKT 414 Dünya Ekonomisi 
AKTS (4 Saat) 
Uluslararası iktisat teori ve politikaları, kalkınma ekonomisi ve büyüme iktisadı derslerinde edinilmiş olan temel kuramsal bilginin dünya ekonomisi çerçevesinde sunulması

İKT 438  Para Politikası 
AKTS (4 Saat)
Para ve Paranın Fonksiyonlarının tanımlanması;Para Arzı ve Para Talebinin yanında Faiz oranlarının ve ekonomide Genel Denge'nin anlatılması;Para Politikası'nın araçları ve amaçlarının anlatılması

İKT 418   Seminer II
AKTS (3 Saat) 
Bu derste her öğrenci uzmanlaşmak istediği bir konuda bağımsız bir dönem ödevi hazırlamaktadır. Öğrencilerden bunun için yazını taraması ve sunuş yapmaktası istenmektedir.

İKT 440 Oyun Teorisi   
AKTS (4 Saat)
Ekonomik birimler arasındaki stratejik davranışları modelleyen oyun teorisinin kavram ve araçlarını tanımlamak,tam bilgi ve belirsizlikler altında karar alma mekanizmaları irdelenmektedir


 © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi