Neden Mülkiye
Hizmet Standartları
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Bülent Duru

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  duru@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (312) 595 1209
 Faks:  (312) 319 7736
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Web Sitesi

Eğitimi

-Lisans: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Yüksek Lisans: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi: Çevre Bilincinin Gelişim Sürecinde Türkiye'de Gönüllü Çevre Kuruluşları)

Doktora: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi: Kıyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası)

Akademik Profili


Yayınlar


-Kitaplar

Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim, Phoenix, Ankara, 2012. (Faruk Alpkaya ile birlikte, derleme)

AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, Phoenix, Ankara, 2009. (İlhan Uzgel ile birlikte, derleme)

Kıyı Politikası, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, 2003.

20. Yüzyıl Kenti, İmge, Ankara, 2002. (Ayten Alkan ile birlikte, derleme-çeviri)


-Kitap Bölümleri

-“Avrupa Birliği Çevre Politikası”, Avrupa Birliği Politikaları, (Der.) Çağrı Erhan, Deniz Senemoğlu, İmaj Yayınevi, Ankara, 2007.

-“1931: Tasarruf Yılı: Tek Partili Dönemin Başlangıcı”, Birgül Ayman Güler (Ed.), Tekin Avaner, M. Murat Baskıcı, Sonay Bayramoğlu, Tayfun Çınar, Bülent Duru, Nuray E. Keskin, Ceren Kalfa, Barış Övgün, Menaf Turan, Ozan Zengin, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA-I), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 2, Ankara, 2007, 229-302.

-“1941: Kıtlık Yılında Milli Korunma Kanunu Uygulamaları”, Birgül Ayman Güler (Ed.),  Tekin Avaner, Sonay Bayramoğlu, Tayfun Çınar, Can Umut Çiner, Esra Dik, Bülent Duru,  Nuray E. Keskin, Ceren Kalfa, Barış Övgün, Menaf Turan, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA-II), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3, Ankara, 2009, s.159-224.-Makaleler

            
 -“Korumanın Yasal ve Yönetsel Boyutları: Bereketli Topraklardan Beton Bloklara”, Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2011, Peyzaj Mimarları Odası, Ankara. (Menaf Turan  ile birlikte)

           
-“Kriz ve Kentsel Yerinden Edilme Sürecinde Çingeneler”, II. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Kriz ve Kalkınma Konferansı, 16-18 Eylül 2010, Kocaeli  (Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Haziran 2011, s.71-79) (Örgen Uğurlu ile birlikte)

-“Kamulaştırmanın Çevreye Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu- Uluslararası Katılımlı, 14-18 Haziran 2010, Ankara.  (Ayşegül Mengi ile birlikte)
                                            
-"Emek Ekseninde AKP İktidarının Çevre ve Kent Politikaları", İktisat Dergisi, Sayı 508-509-510, Aralık 2009, 57-68.  (Aykut Çoban ile birlikte)

-"Solun Yerelde Başarısı için Alternatif Bir Program Önerisi", Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 2009, C. 24, S.4-5, s.394-400.  (Örsan Akbulut, Müfit Bayram, Kübra Ceviz, Tuğba Çelebi, Ali Çolak,  Bülent Duru, Fikret Gülen, Bilge Kağan Şakacı, Menaf Turan, Rahmi Aşkın Türeli, Ali Ulusoy ile birlikte)

-"Ankara'nın Ülke Kentleşmesindeki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış", Mülkiye, C.XXXII, S.259, Kış 2008, s.27-44. (Ruşen Keleş ile birlikte)

-"Dünya Bankası ve Ekolojik Bunalım", Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Ed. Fikret Başkaya, Aydın Ördek, Özgür Üniversite, Ankara, 2008, s.207-212.

-"İklimsel Adalet İçin Yeni Bir Girişim: Halkların İklim Değişikliği Protokolü", Birikim Dergisi: Güncel Web Sitesi (07.07.2008).

-"Kyoto Protokolü’nden Halkların Protokolüne: Kyoto Sonrası (2012) İçin İklim Değişikliği Görüşmeleri", Mülkiye, C.XXXII, S.259, Yaz 2008, s.205-214.

-"Kültür Varlıklarına İlişkin Suç ve Cezalar Üzerine Bir Değerlendirme", Yerel Kimlik, Nisan-Haziran 2008, S.14, s.42-47.  (Cevat Geray ile birlikte)

-"Anayasa Taslağında Ekoloji/Ekonomi İkilemi", Memleket Mevzuat, S.31, Ocak 2008, s.3-5.

-“Türkiye’de Kent Çalışmalarının İzinden Giderken “Toplumsal Adalet, Eşitsizlik ve İktidar” Nereye Düşer?”, Ruşen Keleş’e Armağan, III. Kitap: Kent ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007. (Ayten Alkan ile birlikte)

-“Modern Muhafazakarlık ve Liberal Politikalar Arasında Doğal Varlıklar: AKP’nin Çevre Politikalarına Bir Bakış”, Mülkiye, S.252, Güz 2006, s.297-313.

-“Yeni Kıyı Kanunu Tasarısının Götürdükleri”, Memleket Mevzuat, S.13, Temmuz 2006, s.10-13.

-“Küresel Sermaye Birikimi ve Ekolojik Bunalım”, Birikim, S.201, Ocak 2006, s. 45-57.

-“Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine”, Mülkiye, C.XXIX, S.246, Bahar 2005, s.59-76.

-“Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türkiye Çevresi”, Birikim, S.191, Mart 2005, s. 63-72.

-Kronik: "Doğal-Kültürel Varlıklar ve AKP: Orman Alanlarının Satışı Sit Alanlarının İmara Açılması", A.Ü.SBF Dergisi, S.58/3, 2003, s.233-240.

-"Ormanların Özelleştirilmesi, Kıyılar ve Dünya Bankası: Doğal Değer mi, Ekonomik Kaynak mı?", Planlama, 2003/1, s.47-51. (Ayrıca, A.Ü.SBF Tartışma Metinleri: Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye'den Perspektifler (2), No:60, Kasım 2003).

-"Dünya Bankası, GEF ve Küresel Çevre Sorunları", A.Ü.SBF Dergisi, S.58/2, (Nisan-Haziran 2003), s.79-96. (Ayrıca, Çevre ve Mühendis, Mart 2004, S. 26, s.33-42.; Memleket Mevzuat, S.10-11, Nisan-Mayıs 2006, s.4-11; Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, S.41, s.12-17. )

http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/bulentduru.htm-"Türkiye'de Çevrenin Siyasallaşması: Yeşiller Partisi Deneyimi", Mülkiye, Eylül-Ekim 2002, C.XXVI, S.236, s.179-200.

-"Gökdelenler ve Kent", Cevat Geray'a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, 2001, s.331-362.

-"Türkiye'de Kıyı Yönetimi Uygulamaları", Özhan, E. & Yüksel Y. (Ed.), 2001, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, 26-29 Haziran 2001, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, ODTÜ, Ankara, s.83-90. (Nilgün Görer ile birlikte)

-"Viyana'dan Kyoto'ya İklim Değişikliği Serüveni", Mülkiye, Eylül-Ekim 2001, C.XXV, S. 230, s.301-333.


-Diğer Yazılar

-"Doğayı AKP'den Korumak", Radikal-2, 7 Kasım 2010.

-"AKP'nin Çevre Politikaları ve 2009 Mart Yerel Seçimleri Üzerine", Tekin Avaner Röportajı,  Memleket Mevzuat, S.39-40, Eylül-Ekim 2008, s.59-65.

-"Toplumcu Belediyecilik", Radikal-2, 13 Ekim 2008. (Ruşen Keleş ile birlikte)

-Soruşturma: Çevre Politikaları: “Bütün Değerler Sistemimizi, Eğitim Programlarımızı, Yaşama Biçimlerimizi Yeniden Düzenlemeliyiz”, Sivil Toplum, 05/20, Ekim-Aralık 2007, s.156-160.

-“Yeni Anayasa’nın Önemsiz Konusu”, Radikal-2, 23 Eylül 2007.

-Yazı Dizisi: “Küreselleşme ve Ekolojik Bunalım” (1) , Birgün Gazetesi, 25  Ocak 2005.                   
         “Küreselleşme ve Ekolojik Bunalım” (2) , Birgün Gazetesi, 26 Ocak 2005.                   

-Kitap İncelemesi: "Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme" (Ayşegül Mengi, Nesrin Algan, Siyasal Kitabevi, Ankara), A.Ü.SBF Dergisi, S.59/1, 2004, s.248-250.-Makale Çevirileri


-Itsuki Nakabayashi, "Profesör Ruşen Keleş’in Danışmanlığında Karşılıklı Öğrenmek: Türkiye ve Japonya Arasında Karşılaştırmalı Çalışmanın Ötesine Geçmek", Ruşen Keleş’e Armağan, I. Kitap: Kentbilime Adanan Bir Yaşam, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Geoffrey K. Payne, “Ev Kurmak: Mehmet Ali ve Ankara’nın Büyümesi”, Ruşen Keleş’e Armağan, III. Kitap: Kent ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Chris Himsworth, “Yerel Yönetimlerin Özerkliğine İlişkin İlkelere Uyumun İzlenmesi”, Ruşen Keleş’e Armağan, IV. Kitap: Yerellik ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Heinrich Hoffschulte, “Avrupa Birliği (taslak) Anayasası’nda Yerel Özerklik 2002–2003 Yılları Arasındaki “Avrupa’nın Geleceği Konvansiyonu”nun (ve Haziran 2004’deki AB Hükümet Başkanları Konferansı’nın) Sonuçları”, Ruşen Keleş’e Armağan, IV. Kitap: Yerellik ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Udo E. Simonis, “Küresel Çevre Yönetimi: Bir Dünya Çevre Örgütü Kurulması Gereği Üzerine”, Ruşen Keleş’e Armağan, V. Kitap: Çevre ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Agni V. Arvanitis, “Bio-Politika: Bir Vizyon ve Umut Toplumu Kurmak”, Ruşen Keleş’e Armağan”, V. Kitap: Çevre ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Sergei M. Ivanov, “Çağdaşlaşma Sürecinde Rusya’nın ve Türkiye’nin Yazgılarındaki Benzerlik Üzerine (18. Yüzyıl - 20. Yüzyılın Başları)”, Ruşen Keleş’e Armağan, VI. Kitap: Demokrasi ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007.

-Cahit Emre, "Kültürel Değerler, Ahlâk ve Türkiye'de Kamu Yönetimi" Mülkiye, Eylül-Ekim 2002, C.XXVI, s.15-32.
 
-Keith Syrett, “İngiltere’de Özelleştirme: Siyasal ve Hukuksal Temelleri,” (Yayımlanmamış konferans metni. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 15 Mayıs 2000)

-Heinrich Hoffschulte, "Özgürlük, Kendi Geleceğini Belirleme ve İnsan Onuruna İlişkin Dünya Şartı", İller ve Belediyeler, Eylül 2000, S.659, s.531-533.

-Marc Pallemaerts, “Stockholm’den Rio’ya Uluslararası Çevre Hukuku: Geleceğe Doğru Geri Adım mı?", A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof.Dr.Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan), C.52, Ocak-Aralık 1997, s.613-632.

-Joseph S. Szyliowicz, "Türkiye'de Seçkinlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme: Mülkiye'nin Rolü",  Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Aralık 1995, No:186, C.XIX, s.6-22. (Berk Mesutoğlu ve Murat Sevinç ile birlikte)

 
Araştırma Raporları

-GAP Bölgesi Yerel Yönetimlerinin Geliştirilmesi Araştırması:  Mevcut Sorun Alanları ve Bir Model Önerisi, GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2001.

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırmada Yerel Yönetimlerin İşlevleri, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 1999.

-Yerel Yönetimler Bilgi Bankası Projesi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Yerel Yönetimlerle İlgili Bilgiler Araştırması, TODAİE, Ankara, 1996.

-1580 ve 3030 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Örgütlendirilmesi, Türk Belediyecilik Derneği, 1995-1996.

-Belediyecilik Eğitimi Araştırması, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 1993.

-Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Araştırması, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 1993.

-Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 1993. (Ruşen Keleş, Cevat Geray, Can Hamamcı, Ayşegül Mengi ve Aykut Çoban ile birlikte). © 2017, Siyasal Bilgiler Fakültesi